کیان پورتراب و علیرضا ریاضی
آهنگ ساز و تنظیم کننده