دانلود آهنگ جدید افشین امینی رویایی
متن آهنگ رویایی
موهای ندیده ات را اونقدر نوازش کردم
با عکس هات چه مهمانی ها به راه ننداختم
چقدر دست های ظریفت را به خیالم بوسیدم
و سرانگشتانت را باران روی صورتم حرکت دادم
با خودم عهد کردم تورا بدست نیارم تا همه چیزی رویایی بماند
با خودم عهد کردم که هیچ کس این راز سردمو هرگز نداند
تغییر دنیای این روزام دوست دارم جهان با من می سازد
بار را روی پاهایم به خوابی عمیق رفتم در آغوشت غرق شدم
با خودم عهد کردم تورا بدست نیارم تا همه چیزی رویایی بماند
با خودم عهد کردم که هیچ کس این راز سردمو هرگز نداند
با خودم عهد کردم تورا بدست نیارم تا همه چیزی رویایی بماند
با خودم عهد کردم که هیچ کس این راز سردمو هرگز نداند

***

با خودم عهد کردم تورا بدست نیارم تا همه چیزی رویایی بماند
با خودم عهد کردم که هیچ کس این راز سردمو هرگز نداند
با خودم عهد کردم تورا بدست نیارم تا همه چیزی رویایی بماند
با خودم عهد کردم که هیچ کس این راز سردمو هرگز نداند

آخرین آثار افشین امینی