دانلود آهنگ جدید علی دقان دل دل
متن آهنگ دل دل
ندیدیم یه روز خوش ما بی داستان هرچی از دهنش در اومد میخواست

یه چی میشد دعوا راه مینداختو سریع قهر میکرد میرفت فرداش هم یه راست کات

انگار واسش غریبه بودم من انگار طلبکار بود اون همیشه از من راه نداره حلالش کنم وانمود کنم همیشه خوبم

دل دل بمیری ای دل که می شکننت از قصد اینا میفتی گیر عوضی ها دیگه ازت بدم میاد

دل دل بمیری ای دل که مجبوری و باج میدی میدونم بدجوری پاچیدی روزهای بدی باهاش دیدی

دل دل بمیری ای دل که می شکننت از قصد اینا میفتی گیر عوضی ها دیگه ازت بدم میاد

دل دل بمیری ای دل که مجبوری و باج میدی میدونم بدجوری پاچیدی روزهای بدی باهاش دیدی

میگذری ازم و این دلیل نقطه ضعفمه تو بزن هی خرابش کن من باز میسازمت

میگفتی نمیکنی اذیتم تو میگفتی نزدیک به سلیقتم خوب تو باعث این حال بد شدی بیا ببین وضعیتمو

دل دل بمیری ای دل که می شکننت از قصد اینا میفتی گیر عوضی ها دیگه ازت بدم میاد

دل دل بمیری ای دل که مجبوری و باج میدی میدونم بدجوری پاچیدی روزهای بدی باهاش دیدی

دل دل بمیری ای دل که می شکننت از قصد اینا میفتی گیر عوضی ها دیگه ازت بدم میاد

دل دل بمیری ای دل که مجبوری و باج میدی میدونم بدجوری پاچیدی روزهای بدی باهاش دیدی

***

میگذری ازم و این دلیل نقطه ضعفمه تو بزن هی خرابش کن من باز میسازمت

میگفتی نمیکنی اذیتم تو میگفتی نزدیک به سلیقتم خوب تو باعث این حال بد شدی بیا ببین وضعیتمو

دل دل بمیری ای دل که می شکننت از قصد اینا میفتی گیر عوضی ها دیگه ازت بدم میاد

دل دل بمیری ای دل که مجبوری و باج میدی میدونم بدجوری پاچیدی روزهای بدی باهاش دیدی

دل دل بمیری ای دل که می شکننت از قصد اینا میفتی گیر عوضی ها دیگه ازت بدم میاد

دل دل بمیری ای دل که مجبوری و باج میدی میدونم بدجوری پاچیدی روزهای بدی باهاش دیدی

آخرین آثار علی دقان