دانلود آهنگ جدید علیرضا عطایی در جوی زمان

در جوی زمان

متن آهنگ در جوی زمان
در جوی زمان در خواب تماشای تو می رویم سیمای روان با شبنم افشان تو میشویم

پرهایم پر پر شده ان چشم نوید به نگاهی تنگ شده اند این سو نه آن سویم

و در آن سوی نگاه چیزی را میبینم چیزی را میجویم سنگین میشکنم رازی با نقش تو میگویم رازی با نقش تو میگویم

بر گفتار نوشم باد من زنده به اندوهم من زنده به اندوهم

***

من کوهم میپایم من بادم میپویم در دشت دگر گل افسوسی چو بروید می آیم می بویم می آیم می بویم

در جوی زمان در خواب تماشای تو می رویم سیمای روان با شبنم افشان تو میشویم

پرهایم پر پر شده ان چشم نوید به نگاهی تنگ شده اند این سو نه آن سویم

و در آن سوی نگاه چیزی را میبینم چیزی را میجویم سنگین میشکنم رازی با نقش تو میگویم رازی با نقش تو میگویم

بر گفتار نوشم باد من زنده به اندوهم من زنده به اندوهم

آخرین آثار علیرضا عطایی