دانلود آهنگ جدید علیرضا عطایی تنها مرا رها کن

تنها مرا رها کن

متن آهنگ تنها مرا رها کن
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

تنها مرا رها کن

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

تنها مرا رها کن

ترک منه خراب ترک منه خراب

شبگرد مبتلا کن

شبگرد مبتلا کن

شبگرد مبتلا کن

شبگرد مبتلا کن

ماییم و موج سودا ماییم موج سودا

شب تا به روز تنها

خواهی بیا ببخشا

خواهی برو جفا کن

خواهی بیا ببخشا

خواهی برو جفا کن

خیره کشی است ما را

خیره کشی است ما را

دارد دلی چو خارا

خیره کشی است ما را

دارد دلی چو خارا

بکشد کسش نگوید

تدبیر خون بها کن

تدبیر خون بها کن

**

دردیست غیر مردن آنرا دوا نباشد

دردیست غیر مردن آنرا دوا نباشد

پس من چگونه گویم

کین درد را دوا کن

بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد

بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد

ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن

از من گریز تا تو هم در بلا نیوفتی

از من گریز تا تو هم در بلا نیوفتی

بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن

ترک ره بلا کن

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

تنها مرا رها کن

آخرین آثار علیرضا عطایی