دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی به چله
متن آهنگ به چاه
همگی حجاب ها یک حجاب است

جز آن یکی هیچ حجابی نیست

این حجاب وجود است

***

همه عالم در یک کس است چون خود را دانست همه را دانست

تتار در توست تتار صفت قهر است در توست

آخرین آثار علیرضا قربانی