دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی به چله
متن آهنگ به خفتگان
های همه خُفتند و من ِ دلشده را خواب نبرد
همه شب دیده ی من بر فَلَک اِستاره شمرد

همه خُفتند و من ِ دلشده را خواب نبرد

همه شب دیده ی من بر فَلَک اِستاره شمرد

خوابم از دیده چُنان رفت که هرگز نایَد
خواب ِ من زَهر ِ فراق ِ تو بنوشید و بــِمُرد

***

چه شود گر ز ِ مُلاقات دوایی سازی
خسته ای را که دل و دیده به دست ِ تو سپُرد

گر شدم خاک رَه عشق مرا خُرد مَبین
آنچه کوبَد در ِ وصل ِ تو کُجا باشد خُرد

بر سر ِ آتش ِ تو سوختم و دود نکرد

بر سر ِ آتش ِ تو سوختم و دود نکرد

آب بر آتش ِ تو ریختم و سود نکرد

از همه ی اسرار اَلِفی بیش بیرون نیافتاد
و باقی هر چه گفتند در شرح ِ آن اَلِف گفتند و آن اَلِف البته فهم نشد

آخرین آثار علیرضا قربانی