دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی به چله
متن آهنگ به ماه
آزمودم دل خود را به هزاران شیوه
هیچ چیزش به جز از وصل تو خوشنود نکرد

آنچه از عشق کشید دل من کاه نکشید

وانچه در اتش کرد در دل من عود نکرد

***

خواب از دیده چنان رفت که هرگز ناید

خواب من زهره ز داغ تو بنوشید و بمرد

آخرین آثار علیرضا قربانی