دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی آواز ماهور
متن آهنگ در کوی عشق
ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد

کی شبروان کویت آرند ره به سویت
عکسی ز شمع رویت تا راهبر نباشد

ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد

ما با خیال رویت منزل در آب دیده
کردیم تا کسی را بر ما گذر نباشد

ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد

در کوی عشق جان را باشد خطر اگر چه
جایی که عشق باشد آنجا خطر نباشد

***

ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد

کی شبروان کویت آرند ره به سویت
عکسی ز شمع رویت تا راهبر نباشد

ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد

در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد

آخرین آثار علیرضا قربانی