دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی فصل باران
متن آهنگ حتی به روزگار
ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران
بیداری ستاره در چشم جویباران

آینه ی نگاهت پیوند صبح و ساحل
لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران

بازا که در هوایت خاموشی جنونم
فریاد ها برانگیخت از سنگ کوه ساران

ای جویبار جاری زین سایه برگ مگریز

کاین گونه فرصت از کف دادند بی شماران

***

گفتی به روزگاری مهری نشسته گفتم
بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران

بیگانگی ز حد رفت ای آشنا مپرهیز
زین عاشق پشیمان سرخیل شرمساران

پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند
دیوار زندگی را زین گونه یادگاران

وین نغمه ی محبت بعد از من و تو ماند

تا در زمانه باقی ست آواز باد و باران

آخرین آثار علیرضا قربانی