دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی نیمه شبان
متن آهنگ جان عاشقی
این بار من خریده ام نقد تو را کشیده ام
ناز تو را به دیده ام ای بر رخت ستاره نشسته

این بارمن که دیده ام وصل تو را بریده ام
از من و ما بگو چرا تا کی زنم بر این در بسته

این بار من که خوانده ام رمز تو در ستاره ها
رار نهان من بگو با من تمام ماجرا

رویای صادقی در جان عاشقی

لیلای کاملی اتمام عاقلی

تا آستان کویت من پا نهاده بودم
دستم به حلقه در دل با تو داده بودم
دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی

رویای صادقی در جان عاشقی

لیلای کاملی اتمام عاقلی

***

نیمی زمینی ام نیم آسمانی ام
محتاج پر زدن مجنون آنی ام

گفتم ببینمت گفتی که صبر صبر
ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر

تا آستان کویت من پا نهاده بودم
دستم به حلقه در دل با تو داده بودم
دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی

رویای صادقی در جان عاشقی

لیلای کاملی اتمام عاقلی

نیمی زمینی ام نیم آسمانی ام
محتاج پر زدن مجنون آنی ام

گفتم ببینمت گفتی که صبر صبر
ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر

آخرین آثار علیرضا قربانی