دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی ايران

افتاده در میخانه

متن آهنگ افتاده در میخانه
روزي روزي

روزي تو مرا بيني ميخانه در افتاده

روزي تو مرا بيني ميخانه در افتاده

دستار گرو کرده بيزار ز سجاده

من مست و حريفم مست زلف خوش او در دست
احسنت زهي شاهد تا باز دهي باده
آ ا هههههاي

***

اين دلبر پر فتنه با جمله ي دستان ها

خوش خفته و جمله شب اين عشرت آماده وای

اين دلبر پر فتنه با جمله ي دستانها

خوش خفته و جمله شب اين عشرت آماده

خوش خفته و جمله شب اين عشرت آماده

ما مست شديم و دل جدا شد
از ما بگريخت تا کجا شد

چون ديد که بند بگسست
در حال دلم آه در حال دلم گريزپا شد

در خانه مجو در خانه مجو گه او هوايي ست
اون مرغ هواست و در هوا شد

او باز سپيد پادشاه است
پريد پريد به سوي پادشاه شد

آخرین آثار علیرضا قربانی