دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی سرو روان

پیش درآمد

متن آهنگ پیش درآمد
یار باز امشب از خیال ِ تو غوغاست در دلم
باز امشب از خیال ِ تو غوغاست در دلم
آشوب ِ عشق ِ آن قد و بالاست در دلم

خوابم شکست خوابم شکست و مَردم ِ
چشمم به خون نشست

تا فتنه ی خیال ِ تو برخاست در دلم

تا فتنه ی خیال ِ تو برخاست در دلم

***

آه زین موج ِ زین موج ِ اشک ِ تَفته و توفان ِآه ِ سرد
ای دیده هوش دار ای دیده هوش دار که دریاست در دلم

من نای ِ خوش نوایم و خاموشم ای دریغ
لب بر لبم بــِنه که نواهاست در دلم

گم شد گم شد ز ِ چشم ِ سایه نشان ِ تووُ هنوز

صد گونه داغ ِ عشق ِ تو صد گونه داغ ِ عشق ِ تو پیداست در دلم

آخرین آثار علیرضا قربانی