دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی تا بیکران
متن آهنگ سلسله دار
تا سر گیسوی تو شد
تا سر گیسوی تو شد سلسله دار عاشقان
بوی عبیر میدهد خاک و دیار عاشقان

چون به چمن گذر کنی ای گل خوش نسیم من

جوش جوانه میزند باغ و بهار عاشقان

***

نغمه جوی مولیان چنگ و چگور لولیان
به که خوش دریده در پرده تار عاشقان

برجه و در فراز کن عود و ترانه ساز کن
کان مه شوخ و مهربان داده قرار عاشقان

سوسن صد زبان منم خاموش نکته دان منم

پیر من جوان منم خاک دیار عاشقان

آخرین آثار علیرضا قربانی