دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی سوگواران خموش
متن آهنگ سوگواران خموش
سوگواران تو امروز خموشند همه
که دهان های وقاحت به خروشند همه

گر خموشانه به سوگ تو نشستند رواست
زان که وحشت زده ی حشر وحوشند همه
زان که وحشت زده ی حشر وحوشند همه

آه از این قوم ریایی که درین شهر دو روی

آه از این قوم ریایی که درین شهر دو روی

روزها شحنه و شب باده فروشند همه
باغ را این تب روحی به کجا برد که باز

***

قمریان از همه سو خانه به دوشند همه
خانه به دوشند همه

ای هران قطره ز آفاق هران ابر ببار
ای هران قطره ز آفاق هران ابر ببار

بیشه و باغ به آواز تو گوشند همه
گر چه شد میکده ها بسته و یاران امروز

مهر بر لب زده وز نعره خموشند همه
به وفای تو که رندان بلاکش فردا

جز به یاد تو و نام تو ننوشند همه

جز به یاد تو و نام تو ننوشند همه

جز به یاد تو و نام تو ننوشند همه

آخرین آثار علیرضا قربانی