دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی ایران زمین

تا خشت(تصنیف بهار)

متن آهنگ تا خشت(تصنیف بهار)
چونین تا بیامد مه فرودین
بیاراست گلبرگ روی زمین

جهان گشته پر شادی و خواسته
در و بام هر برزن آراسته

جهان از نم ابر پر ژاله شد
همه کوه و هامون پر از لاله شد

همه یاد اسب از کران تا کران
به اندوه مشک و به یو زعفران

شود آن زمان بر دل ما درست
که از کینه دل ها بخواهیم شست

ز کین نوامین و کین کهن
مگر در جهان تازه گردد سخن

همه ساله پیروز بادی و شاد
سرت پر ز دانش دلت پر ز داد

بکوشیم تا رنج ها کم کنیم

دل غمگنان شاد و بی غم کنیم

بکوشیم تا رنج ها کم کنیم

دل غمگنان شاد و بی غم کنیم

***

بسازید  از داد باشید شاد
تن آسان و از کین نگیرید یاد

سخن های دیرینه یاد آورید
به گفتار لب را به داد آورید

جهان یادگار است و ما رفتنی
به گیتی نماند به جز مردمی

سراینده باش و فزاینده باش
شب و روز با رامش و خنده باش

چو دریا و کوه و زمین آفرید
بلند آسمان از برش برکشید

بدان تا نداند کسی راز او
جهان نشنود نام و آواز او

کنون داستان کهن نو کنیم
سخن های شیرین و خسرو کنیم

خروش تبیره برآمد ز شهر
ز شادی به هر کس رسانید بر

خداوند هستی و هم راستی

نخواهد ز تو کژی و کاستی

آخرین آثار علیرضا قربانی