دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی مقدمه ارکستر
متن آهنگ تصنیف ایران
ایران هنگام کار است برخیز و ببین
ایران بختت در انتظار است از پا منشین

ایران از جور فراوان هر گوشه شوری به پاست
خون ها شده پامال آزادیش خون بهاست

خدا ز درد و غم رهاند ما را

خدا به کام دل رساند ما را

دور جهان نگر که چه با ما خواهد کرد
که چه با ما خواهد کرد

وطن نگر که چه غوغا خواهد کرد
که چه غوغا خواهد کرد

***

آه چه محنت ها كه کشیدی ایران
آه به کام دل نرسیدی جز غم ندیدی ایران

خدا ز درد و غم رهاند ما را

خدا به کام دل رساند ما را

تا به کی به دل جوانی نکنم به عادت پیران
جامی بده به یاد وطنم سلامت ایران

ایران تا زدل برکشم نعره آزادی
تا زدل برکشم نعره آزادی

آه چه محنت ها كه کشیدی ایران
آه به کام دل نرسیدی جز غم ندیدی ایران

آخرین آثار علیرضا قربانی