دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی فصل باران
متن آهنگ تصنیف شوشتری
تا نسوزد برنیاید بوی عود

پخته داند کاین سخن با خام نیست

***

مستی از من پرس و شور عاشقی

و آن کجا داند که درد آشام نیست

آخرین آثار علیرضا قربانی