دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی آتش
متن آهنگ تصنیف کهربا
من نه خود میروم او مرا می کشد

کاه سر گشته را کهربا می کشد

چون گریبان ز چنگش رها می کنم
دامنم را به قهر از قفا می کشد

دست و پا میزنم میرباید سرم
سر رها می کنم دست و پا می کشد

دست و پا میزنم میرباید سرم
سر رها می کنم دست و پا می کشد

***

لذت نان شدن زیر دندان او
گندمم را سوی آسیا میکشد

لذت نان شدن زیر دندان او
گندمم را سوی آسیا میکشد

سایه ی او شدم چون گریزم از او
سایه ی او شدم چون گریزم از او
در پی اش میروم تا کجا میکشد

من نه خود میروم او مرا می کشد

آخرین آثار علیرضا قربانی