دانلود آهنگ جدید علیرضا قربانی آتش
متن آهنگ تصنیف پریزاد
مرا پرسی که چونی بین که چونم
مرا پرسی که چونی بین که چونم
خرابم بیخودم مست جنونم

مرا پرسی که چونی بین که چونم
مرا پرسی که چونی بین که چونم
خرابم بیخودم مست جنونم

پری رویی مرا دیوانه کردست
پری رویی مرا دیوانه کردست

مسلمانان مسلمانان که میداند فسونم

مسلمانان مسلمانان که میداند فسونم

***

ز هجرت میکشم بار جهانی
ز هجرت میکشم بار جهانی
که گویی من جهانی را ستونم

به صورت کمترم از نیم ذره
ز روی عشق از عالم فزونم

یکی قطره که هم قطره ست و دریا
من این اشکالها را آزمونم

درون خرقه ی صد رنگ قالب
خیال باد شکل آبگونم

غلط گفتم مزاج عشق دارم

ز دوران و سکونتها برونم

آخرین آثار علیرضا قربانی