دانلود آهنگ جدید علیرضا جاوید دلخوری ز من
متن آهنگ دلخوری ز من
با چرخش چشمان تو چرخیده رمین هم چشمی ز تو کافیست خوبست همین هم

در چشم تو برقیست که برنده تر است از تیزی نوک خنجر و تیغ آهنین هم

آی امان از تو و رفتار تو با من نکشد کاش به غم کار تو با من

آی امان امان امان از منو دوری کی کجا لحظه دیدار تو با من

دلخوری ز من مگر که جواب من نمیدهی که به حالم نظر نداری، آخرش غمت مرا

به تباهی میکشد تو ز حالم خبر نداری دلخوری ز من مگر که جواب من نمیدهی

که به حالم نظر نداری، آخرش غمت مرا به تباهی میکشد تو ز حالم خبر نداری

از سرخی خون جکر آن نیلی چشمت یک صورت زرد آخر سر بار میاید

با عاشق بی مزد خودت مهر و وفا کن هرچیز که خار آید در کار بیاید

آی امان از تو و رفتار تو با من نکشد کاش به غم کار تو با من

آی امان امان امان از منو دوری کی کجا لحظه دیدار تو با من

دلخوری ز من مگر که جواب من نمیدهی که به حالم نظر نداری، آخرش غمت مرا

به تباهی میکشد تو ز حالم خبر نداری دلخوری ز من مگر که جواب من نمیدهی

که به حالم نظر نداری، آخرش غمت مرا به تباهی میکشد تو ز حالم خبر نداری

***

آی امان از تو و رفتار تو با من نکشد کاش به غم کار تو با من

آی امان امان امان از منو دوری کی کجا لحظه دیدار تو با من

دلخوری ز من مگر که جواب من نمیدهی که به حالم نظر نداری، آخرش غمت مرا

به تباهی میکشد تو ز حالم خبر نداری دلخوری ز من مگر که جواب من نمیدهی

که به حالم نظر نداری، آخرش غمت مرا به تباهی میکشد تو ز حالم خبر نداری

آخرین آثار علیرضا جاوید