دانلود آهنگ جدید امین عراقی فریاد
متن آهنگ فریاد
من مست شدم مست شراب آن نگاهت زنجیر شدم پیر شدم در قفس چشم سیاهت
آواره ترم از دل بیچاره ی مجنون بردار نقاب از رخ زیبای چو ماهت
با این دل ویران چه کنم خانه ات آباد این عاشق دیوانه در این مهلکه افتاد
گفتی که حذر کن تو ازا ین عشق نفس گیر از دست تو از دست تو فریاد
با این دل سرگشته چه کردی که خرابم از دیدن نادیدن تو غرق عذابم
ای عشق جواب همه ی مسئله ها باش عمریست که هر لحظه به دنبال جوابم
من مست شدم مست شراب آن نگاهت زنجیر شدم پیر شدم در قفس چشم سیاهت
آواره ترم از دل بیچاره ی مجنون بردار نقاب از رخ زیبای چو ماهت
با این دل ویران چه کنم خانه ات آباد این عاشق دیوانه در این مهلکه افتاد
گفتی که حذر کن تو ازا ین عشق نفس گیر از دست تو از دست تو فریاد
با این دل سرگشته چه کردی که خرابم از دیدن نادیدن تو غرق عذابم
ای عشق جواب همه ی مسئله ها باش عمریست که هر لحظه به دنبال جوابم
من مست شدم مست شراب آن نگاهت زنجیر شدم پیر شدم در قفس چشم سیاهت
آواره ترم از دل بیچاره ی مجنون بردار نقاب از رخ زیبای چو ماهت

***

با این دل ویران چه کنم خانه ات آباد این عاشق دیوانه در این مهلکه افتاد
گفتی که حذر کن تو ازا ین عشق نفس گیر از دست تو از دست تو فریاد
با این دل سرگشته چه کردی که خرابم از دیدن نادیدن تو غرق عذابم
ای عشق جواب همه ی مسئله ها باش عمریست که هر لحظه به دنبال جوابم
من مست شدم مست شراب آن نگاهت زنجیر شدم پیر شدم در قفس چشم سیاهت
آواره ترم از دل بیچاره ی مجنون بردار نقاب از رخ زیبای چو ماهت

آخرین آثار امین عراقی