دانلود آهنگ جدید امیرحسین فلاح ای جان

ای جان

متن آهنگ ای جان
ناز دارم ناز دارم ناز دارم
چه یاری مثه تو طناز دارم
ناز کم کن ناز کم کن ناز کم کن
که آغوشی به رویت باز دارم
راز دارم راز دارم راز دارم
که یاری مثه تو پر راز دارم
وای از تو وای از تو وای از تو
به عشقتو سر پرواز دارم
ناز دارم ناز دارم ناز دارم
چه یاری مثه تو طناز دارم
ناز کم کن ناز کم کن ناز کم کن
که آغوشی به رویت باز دارم
راز دارم راز دارم راز دارم
که یاری مثه تو پر راز دارم

**


وای از تو وای از تو وای از تو
به عشقتو سر پرواز دارم
دلم مست تو دست به دامان تو
ای جان خودم با دل و جان
گوش به فرمان تو ای جان
منو موی تو و شانه عجب شعر بلندی
به قربان تو و زلف پریشان تو ای جان
من از شوق پرستاری تو باز مریضم
بکش دست نوازش به سرم
آی عزیزم تو در من نفسی
دور نشو یک نفس از من
تویی دار و ندارم دل زارم همه چیزم
ناز کن میکشم باز کن میخرم
قهر کن تا ببینی باز پشت درم

**


ناز کن نازنین ماه شو بر زمین
من کار ندارم جز این
تو ناز کن میکشم رو تو ریش تو
دل در آتیش تو من کیف کنم پیش تو
ناز کن میکشم دست در دستتو
هر شب مست تو ای جان باز شستتو
دلم مست تو دست به دامان تو
ای جان خودم با دلو جان
گوش به فرمان تو ای جان
منو موی تو و شانه عجب شعر بلندی
به قربان تو و زلف پریشان تو ای جان
من از شوق پرستاری تو باز مریضم
بکش دست نوازش به سرم
آی عزیزم تو در من نفسی
دور نشو یک نفس از من
تویی دار و ندارم دل زارم همه چیزم

آخرین آثار امیرحسین فلاح