دانلود آهنگ جدید بابک بابایی دریا
متن آهنگ دریا
رفتم بسوی دریا بسوی موج و ساحل اونجایی که دوتا دل عشق خدایی داشتن
از غم رهایی داشتن
دریا همون دریا بود شنها همون شنها بود صبحو غروب دریا مثل گذشته ها بود
اما فقط یاد تو بجای تو اونجا بود بجای تو اونجا بود
با شن داغ ساحل تن گرمت رو ساختم نشستم با انگشتام اون ساخته رو پرداختم
ی موج سنگین اومد به ساق پای تو خورد پیکرت در هم شکست موج دریا تورو برد
دریا همون دریا بود شنها همون شنها بود صبحو غروب دریا مثل گذشته ها بود
اما فقط یاد تو بجای تو اونجا بود بجای تو اونجا بود
رفتم بسوی دریا بسوی موج و ساحل اونجایی که دوتا دل عشق خدایی داشتن
از غم رهایی داشتن
با شن داغ ساحل تن گرمت رو ساختم نشستم با انگشتام اون ساخته رو پرداختم
ی موج سنگین اومد به ساق پای تو خورد پیکرت در هم شکست موج دریا تورو برد
دریا همون دریا بود شنها همون شنها بود صبحو غروب دریا مثل گذشته ها بود
اما فقط یاد تو بجای تو اونجا بود بجای تو اونجا بود

***

رفتم بسوی دریا بسوی موج و ساحل اونجایی که دوتا دل عشق خدایی داشتن
از غم رهایی داشتن
با شن داغ ساحل تن گرمت رو ساختم نشستم با انگشتام اون ساخته رو پرداختم
ی موج سنگین اومد به ساق پای تو خورد پیکرت در هم شکست موج دریا تورو برد
دریا همون دریا بود شنها همون شنها بود صبحو غروب دریا مثل گذشته ها بود
اما فقط یاد تو بجای تو اونجا بود بجای تو اونجا بود

آخرین آثار بابک بابایی