دانلود آهنگ جدید بهزاد رضازاده همسفر

همسفر

متن آهنگ همسفر
همسفر بیا بیشیم بخوانیم جاده مره تی دیله ایتاچاکون می دیله ساده مره
دو روزه زندگیه بیه خوش سفر ببیم آسمان به آسمان عشق بل وپرببیم
همسفر تی امرایم مره تنها نوانان می دیل غربتی یه خسته راه نوانان
آدرازه راه میان بیه خوش سفرببیم زیر باران دوتایی قصه عشق بگیم
منو تو ارامیان وا صداقت بداریم وقتی مقصد فارسیم کی رفاقت بداریم
همچی قشنگتره اگه مهربان ببیم امی راه نزدیک به وقتی همزبان ببیم
همسفر تی امرایم مره تنها نوانان می دیل غربتی یه خسته راه نوانان
آدرازه راه میان بیه خوش سفرببیم زیر باران دوتایی قصه عشق بگیم
اگه باران اگه بوران رایونیم رایه بیگیره اگه شب سیاهی امره می چوم سوی فگیره
تو بدان می دیل گوشه همیشه داری تی جایه داره تا نفس می جانه گیرمه تی رده پایه
همسفر تی امرایم مره تنها نوانان می دیل غربتی یه خسته راه نوانان
آدرازه راه میان بیه خوش سفرببیم زیر باران دوتایی قصه عشق بگیم

***

منو تو ارامیان وا صداقت بداریم وقتی مقصد فارسیم کی رفاقت بداریم
همچی قشنگتره اگه مهربان ببیم امی راه نزدیک به وقتی همزبان ببیم
همسفر تی امرایم مره تنها نوانان می دیل غربتی یه خسته راه نوانان
آدرازه راه میان بیه خوش سفرببیم زیر باران دوتایی قصه عشق بگیم
اگه باران اگه بوران رایونیم رایه بیگیره اگه شب سیاهی امره می چوم سوی فگیره
تو بدان می دیل گوشه همیشه داری تی جایه داره تا نفس می جانه گیرمه تی رده پایه
همسفر تی امرایم مره تنها نوانان می دیل غربتی یه خسته راه نوانان
آدرازه راه میان بیه خوش سفرببیم زیر باران دوتایی قصه عشق بگیم

آخرین آثار بهزاد رضازاده