دانلود آهنگ جدید بنیامین بهادری قهوه
متن آهنگ دوباره چشمات
یکی بود
یکی بود که من بودم
یکی نبود اون تو بودی
یکی بود که مهربون بود
اما اون یکی نبود
اما اون یکی نبود

یکی بود تا پای جون بود
اما اون یکی نبود
اما اون یکی نبود
اون یکی اما نبود

یادت افتادم
یادت افتادم
دوباره چشمات اومده یادم

دوباره چشمات اومده یادم

یادت افتادم
یادت افتادم
دوباره چشمات اومده یادم

دوباره چشمات اومده یادم

***

یکی بود دلش یه رنگ بود
یکی بود دلش یه سنگ
یکی بود نگاش قشنگ بود
یکی گریه هاش قشنگ
یکی یکی بود که زیبا بود

یادت افتادم
یادت افتادم
دوباره چشمات اومده یادم

دوباره چشمات اومده یادم

یادت افتادم
یادت افتادم
دوباره چشمات اومده یادم

دوباره …

یکی یکی بود که زیبا بود
یکی یکی بود که تنها بود
اونکه بود زیبا به فکرِ
اونکه بود تنها نبود و
اینکارش زیبا نبود و
زیبا بود

یادت افتادم
یادت افتادم
دوباره چشمات اومده یادم

دوباره چشمات اومده یادم

یادت افتادم
یادت افتادم
دوباره چشمات اومده یادم

دوباره …

آخرین آثار بنیامین بهادری