دانلود آهنگ جدید بنیامین بهادری نماز صبح
متن آهنگ نماز صبح
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
خدا بزرگ است خدا بزرگ است خدا بزرگ است خدا بزرگ است
اشهد ان لا اله الّا الله

شهادت می دهم که خدایی جز خدای یکتا وجود ندارد
اشهد ان لا اله الّا الله

شهادت می دهم که خدایی جز خدای یکتا وجود ندارد
اشهد ان محمداً رسول الله
شهادت می دهم که محمد (ص) پیامبر خداست
اشهد ان محمداً رسول الله
شهادت می دهم که محمد (ص) پیامبر خداست
اشهد ان امیرالمومنین علیاً ولی الله
شهادت می دهم که علی (ص) ولی خداست
اشهد ان علیاً ولی الله
شهادت می دهم که علی (ص) ولی خداست

***

حی علی الصلاة
بشتاب برنماز
حی علی الصلاة
بشتاب برنماز
حی علی الفلاح

بشتاب بر رستگاری
حی علی الفلاح

بشتاب بر رستگاری
حی علی خیر العمل
بشتاب بر بهترین کارها
حی علی خیر العمل
بشتاب بر بهترین کارها
الله اکبر
خدا بزرگ است
الله اکبر
خدا بزرگ است
لا اله الّا الله

خدایی جز خدای یکتا نیست
لا اله الّا الله

خدایی جز خدای یکتا نیست

بنیامین بهادری نماز صبح

آخرین آثار بنیامین بهادری