دانلود آهنگ بیداد محبوب
متن آهنگ محبوب
زدست محبوب ندانم چون‌کنم زدست محبوب ندانم چون‌کنم
وزهجر رویش دیده جیحون‌کنم وزهجر رویش دیده جیحون‌کنم
یارم چو شمع محفل است دیدن رویش مشکل است
سرو مرا پا در گل است برخط و خالش مایل است
برخط و خالش مایل است یار من دلدار من کمتر تو جفا کن
یادی آخرتو ز ما کن یادی آخرتو ز ما کن

کمتر تو جفا کن کمتر تو جفا کن
رفتم بر آن ماهرو با او نشستم روبرو
گفتم سخنن ها مو به مو رفتم بر آن ماهرو
با او نشستم روبرو گفتم سخنن ها مو به مو

**

یار من دلدار من کمتر تو جفا کن یادی آخرتو ز ما کن
یادی آخرتو ز ما کن کمتر تو جفا کن کمتر تو جفا کن
زدست محبوب ندانم چون‌کنم زدست محبوب ندانم چون‌کنم
وزهجر رویش دیده جیحون‌کنم وزهجر رویش دیده جیحون‌کنم
گفتم سخنن ها مو به مو رفتم بر آن ماهرو
با او نشستم روبرو گفتم سخنن ها مو به مو

یار من دلدار من کمتر تو جفا کن یادی آخرتو ز ما کن
یادی آخرتو ز ما کن کمتر تو جفا کن کمتر تو جفا کن
زدست محبوب ندانم چون‌کنم زدست محبوب ندانم چون‌کنم
وزهجر رویش دیده جیحون‌کنم وزهجر رویش دیده جیحون‌کنم

آخرین آثار بیداد