دانلود آهنگ جدید بیژن لرد کونوس کله

کونوس کله

متن آهنگ کونوس کله
ای روز بوشوم کونوس کله ایشااله

کونوس بیچم اِی پرپره ایشااله

ایدانه می دهان دکته ایشااله

می دهانه آب دکته ایشااله

الهی تی مارِی بیمیره ایشااله

می دیله قرارِی بیگیره ایشااله

امو طارم سرمئه / چه مشک عنبر مئه

برار خوب داری مئه / هچین برون ناری مئه

اگر بیرون باری مئه / دا ته عروس گیری مئه

***

جنگالک جنگالی جنگالک جنگالی

بوشوم دوعاکون خانه ایشااله

تا تره دوعا بوکونه ایشااله

دوعای سرتا پا بیدم اوشان ره بلا بیدم

سگ بیگیته می پرپره / لقد بزم سگه موتره

می برار نیشته دوکونی / سرخ و سفید جوونی / آهو آهوزار مونی

می گوله زار مونی / خانم بزرگی یار تو یا

امی گول مخمل فرنگ / صد گول مخمل فرنگ

آخرین آثار بیژن لرد