دانلود آهنگ جدید چارتار بگو که زنده ایم

بگو که زنده ایم

متن آهنگ بگو که زنده ایم
نظاره کن نگاه ما را که پرده ای دیگر بکنم برهنه میکنم صدا را که با دلت حرفی بزنم

به تن تو پیوسته نشد دو دست عاشقم به سیاهی برگشته قدم قدم دقایقم

به منو این کاشانه بگو بگو که زنده ایم تو به گوشم افسانه بگو که دل فسرده ایم

شب دیرین شیرین نشود نگهت از یادم نرود تو دعا کن قلبم برهد که به تلخی پایان بدهد

شب است و ناله های طوفان منو ستاره نافروزان شب است و ناله های طوفان منو ستاره نافروزان

به تن تو پیوسته نشد دو دست عاشقم به سیاهی برگشته قدم قدم دقایقم

به منو این کاشانه بگو بگو که زنده ایم تو به گوشم افسانه بگو که دل فسرده ایم

به تن تو پیوسته نشد دو دست عاشقم به سیاهی برگشته قدم قدم دقایقم

به منو این کاشانه بگو بگو که زنده ایم تو به گوشم افسانه بگو که دل فسرده ایم

***

شب دیرین شیرین نشود نگهت از یادم نرود تو دعا کن قلبم برهد که به تلخی پایان بدهد

شب است و ناله های طوفان منو ستاره نافروزان شب است و ناله های طوفان منو ستاره نافروزان

به تن تو پیوسته نشد دو دست عاشقم به سیاهی برگشته قدم قدم دقایقم

به منو این کاشانه بگو بگو که زنده ایم تو به گوشم افسانه بگو که دل فسرده ایم

به تن تو پیوسته نشد دو دست عاشقم به سیاهی برگشته قدم قدم دقایقم

به منو این کاشانه بگو بگو که زنده ایم تو به گوشم افسانه بگو که دل فسرده ایم

آخرین آثار چارتار