دانلود آهنگ جدید چله فریاد بزن

فریاد بزن

متن آهنگ فریاد بزن
به دستان تو محتاجم تو ساحل باشو من دریا خروش بغض و طوفانم تو دریا باشو من غوغا

نوای شب شکنها را سرود صلح فردا را فریاد بزن فریاد بزن فریاد بزن فریاد بزن

تنم در جو دنیاییت شهابی آتشین تر شد صدایت از قلم افتاد وجودم نقطه چین تر شد

سلامم را بداعت برد امیدم ته نشین تر شد صبوحم بر زمین افتاد زمین از من حزین تر شد

به دستان تو محتاجم تو ساحل باشو من دریا خروش بغض و طوفانم تو دریا باشو من غوغا غوغا غوغا غوغا

نوای شب شکنها را سرود صلح فردا را فریاد بزن فریاد بزن فریاد بزن فریاد بزن فریاد بزن

***

نوای شب شکنها را سرود صلح فردا را فریاد بزن فریاد بزن فریاد بزن فریاد بزن

تنم در جو دنیاییت شهابی آتشین تر شد صدایت از قلم افتاد وجودم نقطه چین تر شد

سلامم را بداعت برد امیدم ته نشین تر شد صبوحم بر زمین افتاد زمین از من حزین تر شد

به دستان تو محتاجم تو ساحل باشو من دریا خروش بغض و طوفانم تو دریا باشو من غوغا غوغا غوغا غوغا

نوای شب شکنها را سرود صلح فردا را فریاد بزن فریاد بزن فریاد بزن فریاد بزن فریاد بزن

آخرین آثار چله