دانلود آهنگ جدید دال سین و راکی هفتاد سی
متن آهنگ هفتاد سی
شهرپره از رل پیچو پک داف تن نمیده به ماشین بد
بدباشه میبینی بدی خوب باشه تنشه بی*کینی زرد.
مردم شهرازدم شجاع همگی تبربه دست جنگل بگا. کل هفته شمال یاجنوبن آخرهفته هم رسمافضا

من خودم یه سروگندم که جلومشکلات نسوخته پختم روبه روم یه خرس کودن که فکرکرده دنیاروکرده کلا
شیک وپیک مجلسی طور راه میره ولی بدجوری شل.
اون خالی من ولی پر مایه توجیب ولی ضیغی
به کل
حسابدارشرکت باباس مدرکشم لیسانس جدول

کلاروپاخودش وایساده البته به جزسی سال اول. اینجاامامن جلوترم عضوی ازبدنمه کاغذوقلم جلوبقیه سنگینه سرم ولی هنوزگوش میدم به حرفای ننم.جنگلاپره ازانسان خیابوناپره ازگرگ عملیاتوسطح اول پهلووناخارج ازگود.صداسیماپره ازگوه زیرزمین پاره ازگل جامون خوبه روی آسفالت عالی نی ولی خوبه درکل.شعله نی ولی سکه مام هردوورش شیرداره داش من باکل قدرت میام حداقلش دیوباشی کاش .فکرنکن که خیلی زرنگی بزنی

بزاری بری وقتی اینجارپ میکردم گلشیفته هنوزمیگشت دنبال الی.
عانداریم لجبازی عقبی داش هفتادسی میشه مارومگه نشناسی ها میشه مارونشناسی
شهرداری یاشهرداری یاتوفازی باماشرداری اینوبدون که کورخوندی اگه فکرکردی میکارم توبرداری میگن هفت هشتازیددارم هرچی گله زدم انگاری زیدانم روخودی نی نوک پیکانم ولی کاری نبودبخوام برم پی کارم

*****

الکلارومیز برگ لادهن جوری راه میره انگاری بدجازدن توپره خط وخش روبدن پس نزدیک ماهانشوداش خواهشا ما یه مشت سربازعاشق خاکیم پس قاطی مانشومیشه خانومت شاکی چون میدونی الان زن بازی مده آدم خوبه ولی حوااهوازی شده
جذابه اون که هول وخوله مکه روبستن حاجی نسخ گله.
مارودیدی سروبندازپایین چون ارباب خیابوناالحق ماییم
چندتاتصویراززخم دارین ماجوش خورده هاشونوازقبل داریم
ماییم کاسبای مشتی بادردای عمیق که هم زدیم هم خوردیم زخم جای رفیق

اگه میخوای ازمابیشتربدونی بخون حرفاروازروپوستم دقیق
خیابونامال منه نمیدمش کشکی حتی اگه گیربدن ماشینای گشتی نزدیک بشی روی کمره یه هشت تیرپس بهتره خونه بری مارودیدی مشتی.
گاندی های کارتن خواب زیرسقف خدا دنبال صندوقن واسه خرج دوا.غازهای تبعیدی مجرم به درایت ازخونه دورمیشن باکلی شکایت
اقیانوس تجربم حریف من نمیشی من بی مواد بالاموتوروفازحشیشی جمهوری به قلمم دادحکم تیرواسه آزادی ملتوهل بدین بابالخت بمیر.
نداریم لجبازی عقبی داش هفتادسی میشه مارومگه نشناسی هامیشه مارونشناسی
شایدم هشتادبیست

آخرین آثار دال سین و راکی