دانلود آهنگ جدید دنگ شو نک ناز
متن آهنگ نک ناز
تک ناز ز من نیاز از عشق قبله منمو نماز از عشق
تک ناز ز من نیاز از عشق قبله منمو نماز از عشق
من رقص کنان پیاله در دست موسیقی و شعر و ساز از عشق
هر چرخ که میزنم به دورت میبوسمت و جواز از عشق
حالا ناز ز من نیاز از عشق قبله منمو نماز از عشق
نک ناز ز من نیاز از عشق قبله منمو نماز از عشق
ای ظهر درا و مطربی کن در گوشه ی دل بناز از عشق
در شعبده ها شبم تباهست آن معجزه ای بساز از عشق
حالا ناز ز من نیاز از عشق قبله منمو نماز از عشق
نک ناز ز من نیاز از عشق قبله منمو نماز از عشق
من رقص کنان پیاله در دست موسیقی و شعر و ساز از عشق
هر چرخ که میزنم به دورت میبوسمت و جواز از عشق
حالا ناز ز من نیاز از عشق قبله منمو نماز از عشق
حالا ناز ز من نیاز از عشق قبله منمو نماز از عشق

***

نک ناز ز من نیاز از عشق قبله منمو نماز از عشق
من رقص کنان پیاله در دست موسیقی و شعر و ساز از عشق
هر چرخ که میزنم به دورت میبوسمت و جواز از عشق
حالا ناز ز من نیاز از عشق قبله منمو نماز از عشق
حالا ناز ز من نیاز از عشق قبله منمو نماز از عشق

آخرین آثار دنگ شو