دانلود آهنگ جدید دانیال منجزی ستاره بارون
متن آهنگ ستاره بارون
شب من بی تو شده پر غمو درد
روزگارم سردو پوشیده از برف
شب من بی تو ستاره بارون
چه خوبه باشم با تو کنار کارون

فدا شدم تا با او بمانی
گذشتم از جانم تا خوشبخت بمانی
به آرزو هات برس عزیزم
ممنون کنارت روزی نفس کشیدم

افسانه ی تو چه کرده با من!
برد از بر من دارو ندارم
شب من بی تو شده پر غمو درد
روزگارم سردو پوشیده از برف

شب من بی تو ستاره بارون
چه خوبه باشم با تو کنار کارون
افسانه ی تو چه کرده با من!

****

برد از بر من دارو ندارم
به آرزوهات برس عزیزم
ممنون کنارت روزی نفس کشیدم

به آرزوهات برس عزیزم
ممنون کنارت روزی نفس کشیدم.

آخرین آثار دانیال منجزی