دانلود آهنگ جدید داریوش آذر مریم
متن آهنگ مریم
تا دست تو را به دست آورم از کدامین کوه باید گذشت
از کدامین صحرا از کدامین دریا باید گذشت روزی که این چنین به زیبایی آغاز میشود
تاریکی های گذشته را از شبی که در گذر است با خود میبرد
مریم باران مرحم بر صحراهای قلبم مریم شکوه جاودانه پریزاد میرم
مریم آغاز هر دم توی درمان دردم در این دنیای بیگانه آرام جان مریم
تا دست تو را به دست آورم از کدامین کوه بگذرم
از کدامین صحرا از کدامین دریا بگذرم روزی که این چنین پر نشانه به زیبایی آغاز میشود
تاریکی های گذشته را از شبی که در گذر است با خود میبرد
مریم باران مرحم بر صحراهای قلبم مریم شکوه جاودانه پریزاد میرم
مریم آغاز هر دم توی درمان دردم در این دنیای بیگانه آرام جان مریم

***

مریم آغاز هر دم توی درمان دردم در این دنیای بیگانه آرام جان مریم
تا دست تو را به دست آورم از کدامین کوه بگذرم
از کدامین صحرا از کدامین دریا بگذرم روزی که این چنین پر نشانه به زیبایی آغاز میشود
تاریکی های گذشته را از شبی که در گذر است با خود میبرد
مریم باران مرحم بر صحراهای قلبم مریم شکوه جاودانه پریزاد میرم
مریم آغاز هر دم توی درمان دردم در این دنیای بیگانه آرام جان مریم

آخرین آثار داریوش آذر