دانلود اهنگ جدید داوود حیدریان پیله تا پرواز

پیله تا پرواز

متن آهنگ پیله تا پرواز
مثل موجی به دور جزر تنت مثل مدی کشیده خواهم شد

روی نارس ترین سیاهه ی خاک

برگ و باری رسیده خواهم شد

باید از نیمه راه برگردم آخرین فرصت دگردیسیس

پیله در پیله پیله تا پرواز

من به دورت تنیده خواهم شد

آسمان را دوباره پر زده ام سمت آبی ترین خیال قفس

عاقبت با همین دو بال کبود

روی بام تو دیده خواهم شد

**

آسمان را دوباره پر زده ام سمت آبی ترین خیال قفس

عاقبت با همین دو بال کبود

روی بام تو دیده خواهم شد

نیمی از من تداوم درد است نیم دیگر تکثر اندوه

با همین نیمه های درد آلود

روی شعرم چکیده خوام شد

نیمی از من تداوم درد است نیم دیگر تکثر اندوه

با همین نیمه های درد آلود

روی شعرم چکیده خوام شد

روی شعرم چکیده خوام شد

از زمستان گذشتم ام چهار فصلم به رنگ پاییز است

عاقبت با بهار دستانت از

سر شاخه چیده خوام شد

خط به خط صرف فعل بودن باش بین افعال تا همیشه بعید

من برای ردیف هر شعرت

کشیده خواهم شد

آخرین آثار داوود حیدریان