دانلود آهنگ جدید دومان شریفی زلف پریشان

زلف پریشان

متن آهنگ زلف پریشان
کی ناشد و کی باشد و کی باشد و کی

من باشمو می باشد و می باشد و نی

من در لب وی بوسمو وی در لب می

من مست وی گردمو و وی مست می

**

دلی و دلبری یا جانی و جانان نمیدانم

همه هستی تویی فعل جمله این و آن نمیدانم

به جز تو در همه عالم دگر دلبر نمیبینم

به جز تو در همه گیتی دگر جانان نمیدانم

یکی دل داشتم پر خون شد …بیرون کجاست

صادق و مجنون در این دوران نمیدانم کدام

سرگشته میداند سر زلف پریشانم

چه میخواد از این مسکین سرگردان نمیدانم

**

ای هستمو کی هستمو کی هستمو کی

نی هستمو ..

بیمار توام .. توام مست تو هستم

یک بوسه در این مست شوم مست چو می

دلی و دلبری یا جانی و جانان نمیدانم

همه هستی تویی فعل جمله این و آن نمیدانم

به جز تو در همه عالم دگر دلبر نمیبینم

به جز تو در همه گیتی دگر جانان نمیدانم

اگر مقصود تو جان است رخ بنما و جان بستان

اگر قصد دگر داری من این و آن نمیدانم

نمیدانم تو را در دل نه در عالم نه در گیتی

کجا جویم تو را آخر منه حیران نمیدانم

آخرین آثار دومان شریفی