دانلود آهنگ جدید عرفان و دارا و جیدال یه چی بینشه
متن آهنگ یه چی بینشه
سفید و سیاه نی یه چی بینشه

آره راستی و ریا نی یه چی بینشه نه خوبه نه بده نه روزه نه شبه

نه مونده نه رده آره همون یه چی بینشه گرمو سرد نیست و یه چی بینشه

آره جذر و مد نیست و یه چی بینشه نه شله نه شره نه قله نه دره نه گرگه نه بره

آره همون یه چی بینشه میگم پولو بده بره سود و بده بره

مادیاتو همه دود کن بده بره یا که روحو بده بره قلب خوبو بده بره

از انسانیت هر چی تهش موندو بده بره میگم ترسو بده بره شکو بده بره

گذاشتم برا خودت حدو بده بره حد وسطو داریم هم پولو میخوام هم روحو

توی هر دوتاش میکنم من کم روتو راستی و ریا نی یه چی بینشه

نه خوبه نه بده نه روزه نه شبه نه مونده نه رده آره همون یه چی بینشه

گرمو سرد نیست و یه چی بینشه جذر و مد نیست و یه چی بینشه

نه شله نه شره نه قله نه دره نه گرگه نه بره آره همون یه چی بینشه

یه چی بینشه یه چی بینشه یه چی به حرفام گوش نده ببین دل بده

من میخواستم حرفام بلرزونه شهرو وقتی رسیدم بهت بگی زلزله میخوای جلو نرم

***

نه خوبه نه بده نه روزه نه شبه نه مونده نه رده آره همون یه چی بینشه

گرمو سرد نیست و یه چی بینشه جذر و مد نیست و یه چی بینشه

نه شله نه شره نه قله نه دره نه گرگه نه بره آره همون یه چی بینشه

یه چی بینشه یه چی بینشه یه چی به حرفام گوش نده ببین دل بده

من میخواستم حرفام بلرزونه شهرو وقتی رسیدم بهت بگی زلزله میخوای جلو نرم

آخرین آثار عرفان و دارا و جیدال