دانلود آهنگ جدید عرفان ترابی با من بساز

با من بساز

متن آهنگ با من بساز
اندکی با من بساز ای عشق تو مرا ویران خود کردی

اندکی آهسته تر شدی تو مرا آزرده تر کردی

اندکی با من بساز ای دوست من تو را پیوسته میخواهم

تو مرا از دل به در کردی من تو را دل خسته میخواهم

اندکی من را تقاضا کن لحظه هایی که در اندوهم

من همیشه با خیال تو خسته ام اما مثل یه کوهم

من همیشه با خیال تو خسته ام اما مثل یه کوهم

**

لحظه ای با من مدارا کن من اسیر عشق پنهانم

کس نمیداند که در قلبت روز و شب ناخوانده مهمانم

اندکی من را تقاضا کن لحظه هایی که در اندوهم

من همیشه با خیال تو خسته ام اما مثل یه کوهم

من همیشه با خیال تو خسته ام اما مثل یه کوهم

آخرین آثار عرفان ترابی