دانلود آهنگ جدید اسماعیل پورقیومی بارون تنهایی
متن آهنگ بارون تنهایی
عکست و دهسمو
مو بی تو زیر بارون
قدم قدم هی ایزنم
مو مِن خیابون

کار دلم بعد تو‌ اُمشو دَ تمومه
نفس کشیدن بعد تو سی مو حرومه
هر چه امام زاده دیدُم بهسُم دخیل

تش زه و جونم دووَری مَهلی اصیل
مو عاشقش بیدُم ولی پس زه مونه
که بعد رهتنش مو وابیدُم علیل
که بعد رهتنش مو وابیدُم علیل

بیو بارون
بیو‌ بارون
بیو بارون
مو غمگینم

*****

بیو عشقم
ولم کرده
بلالُم مو
جگر خینُم

بیو عشقوم
ولم کرده
بلالُم مو
جگر خینُم

هر جا که هی ایرم
خاطره وت دارم
بی قلب اشکهسم
هنی دوست دارم

فدی سرت ک خهسمو دل درب و داغون
مو جرمم عاشقی بی
وابیدم مجنون

و روزی ک عشقت افتاس وَ دلوم
دلم ایخو آروم بگرم و نیترم
همه و خوین و مونُم هنی بیدار
کوچه و کوچه دین تو در و درم
کوچه و کوچه دین تو در و درم

بیو بارون

بیو‌ بارون
بیو بارون
مو غمگینم

بیو عشقم
ولم کرده
بلالوم مو
جگر خینُم

بیو عشقوم
ولوم کرده
بلالوم مو
جگر خینُم

یه شویی زیر بارون
یه شویی من خیابون
یهو گلم ولم که
یه خینی من دلوم که
یهو گلم ولم که
یه خینی من دلم که

آخرین آثار اسماعیل پورقیومی