دانلود آهنگ جدید فریمن مونا

مونا

متن آهنگ مونا
Every where I go I see You baby
به هر کجا که می روم، عزیزم تو را می بینم

I can't get you out of my head
نمی توانم تو را از ذهنم بیرون کنم

Oh I'm here, with my broken heart
آره من با قلب شکسته ام اینجا هستم

Oh I feel, I'm to cold inside
از درون احساس سرما می کنم

Every where I go, I can feel you baby
به هر کجا که می روم، عزیزم تو را حس می کنم

don't know how many times I must cry for you baby

نمی دانم تا کی باید برای تو گریه کنم

Oh I wish never met you girl

کاش هرگز تو را نمی دیدم

Don't know why I still love you baby
نمی دانم چرا هنوز دوستت دارم

Every Word you said just broke my heart
تمام واژه هایی که گفتی قلبم را شکست

I tired so hard understand you, cause I loved you but you broke my heart
خیلی سعی کردم درک ات کنم چون دوستت داشتم اما تو قلبم را شکستی

Oh I'm here with my lonely night
آره من با شبهای تنهایی ام اینجا هستم

wanna cry all the night
می خواهم تمام شب را گریه کنم

I sacrificed everything to prove myself
من از همه چیز گذشت کردم تا خودم را به تو ثابت کنم

I just wanna you to tell me that I'm still your man
و فقط می خواستم به من بگویی که هنوز مردت هستم

But you said I don't understand
اما تو گفتی من درک نمی کنم

You said you love someone else
تو گفتی که کسی دیگر را دوست داری

No.....Life is so unfair...I said, life...life...life is so unfair
زندگی بسیار بی رحم است... گفتم زندگی.... زندگی.... زندگی بسیار بی رحم است

Oh I still see your face

آه هنوز چهره ات را می بینم

Oh I still live with you in my head
آه هنوز با تو در ذهنم زندگی می کنم

I wanna be with you girl
خودت میدانی که عاشقت هستم عزیزم

Daarara...daarara...daa...dararara

You know I love you baby
خودت میدانی که عاشقت هستم عزیزم

Daarara...daarara...daa...dararara

No No No
نه نه نه
Daarara...daarara...daaa...darararaaa

Oh No Baby
آه نه عزیزم

Daarara...daarara...daaa...dararara

I wanna be with you girl
خودت میدانی که عاشقت هستم عزیزم

آخرین آثار فریمن