دانلود آهنگ جدید فرزاد بختیاری اشتباه ابدی

اشتباه ابدی

متن آهنگ اشتباه ابدی
از هم جدا شدیم ولی از تو جدا نیستم هنوز حال بدم این شهر و هم به گریه میندازه ی روز
اونقد حواسم پرته و اونقد میرم توو خودم که توو اتاق خوابمون بعد ار تو صدبار گم شدم بعد از تو صدبار گم شدم
با این همه نبودنت با دردی که غرقش شدم از بس کنار نیومدم کنار کشیدم از خودم
کنار کشیدم از خودم چون تورو از دست دادم ای اشتباه ابدی به اشتباه افتادم
از هم جدا شدیم ولی جدایی حق ما نبود هرچی خدا بخواد ولی این خواسته ی خدا نبود
یک سال داره میشه که سلام تو نشنیدم مردن رو به این زندگی این روزا ترجیح میدم این روزا ترجیح میدم
با این همه نبودنت با دردی که غرقش شدم از بس کنار نیومدم کنار کشیدم از خودم
کنار کشیدم از خودم چون تورو از دست دادم ای اشتباه ابدی به اشتباه افتادم

***

کنار کشیدم از خودم چون تورو از دست دادم ای اشتباه ابدی به اشتباه افتادم
از هم جدا شدیم ولی جدایی حق ما نبود هرچی خدا بخواد ولی این خواسته ی خدا نبود
یک سال داره میشه که سلام تو نشنیدم مردن رو به این زندگی این روزا ترجیح میدم این روزا ترجیح میدم
با این همه نبودنت با دردی که غرقش شدم از بس کنار نیومدم کنار کشیدم از خودم
کنار کشیدم از خودم چون تورو از دست دادم ای اشتباه ابدی به اشتباه افتادم

آخرین آثار فرزاد بختیاری