دانلود آهنگ جدید فاضل دریس زلف کج موهاش

زلف کج موهاش

متن آهنگ زلف کج موهاش
باور نمیکردم اینجا ختم ماجراست باید میرفتمو اشک نبود توی چشاش
از حالت چهرش فهمیدم دوسم نداشت
من رو گرفت و برد به ی دنیای دیگه بعدش رهام کردو من شدم آدم بده
قول داده بود هیچوقت دل به هیچکسی نده
بازنده ی قصه اون منم منم منم اون حالت چشماش انگیزه میداد به من
زلف کج موهاش دلبری میکرد ازم تنهام گذاشتو رفت دیگه چی دارم بگم
بازنده ی قصه اون منم منم منم اون حالت چشماش انگیزه میداد به من
زلف کج موهاش دلبری میکرد ازم تنهام گذاشتو رفت دیگه چی دارم بگم
من موندمو قلبم اون کنار عشقشو من به دلم میگم که دیگه عاشق نشو
اون با ی لبخندش زیر و رو میکرد دلو
من رو گرفت و برد به ی دنیای دیگه بعدش رهام کردو من شدم آدم بده
قول داده بود هیچوقت دل به هیچکسی نده
بازنده ی قصه اون منم منم منم اون حالت چشماش انگیزه میداد به من
زلف کج موهاش دلبری میکرد ازم تنهام گذاشتو رفت دیگه چی دارم بگم
بازنده ی قصه اون منم منم منم اون حالت چشماش انگیزه میداد به من
زلف کج موهاش دلبری میکرد ازم تنهام گذاشتو رفت دیگه چی دارم بگم

***

من رو گرفت و برد به ی دنیای دیگه بعدش رهام کردو من شدم آدم بده
قول داده بود هیچوقت دل به هیچکسی نده
بازنده ی قصه اون منم منم منم اون حالت چشماش انگیزه میداد به من
زلف کج موهاش دلبری میکرد ازم تنهام گذاشتو رفت دیگه چی دارم بگم
بازنده ی قصه اون منم منم منم اون حالت چشماش انگیزه میداد به من
زلف کج موهاش دلبری میکرد ازم تنهام گذاشتو رفت دیگه چی دارم بگم

آخرین آثار فاضل دریس