دانلود آهنگ جدید حامد زمانی ولوله

ولوله

متن آهنگ ولوله
سر زده بر کوی دلم سوی دلم
نازنین یار و نگارم آرام جانم
ولوله در ولوله شد یک دله شد
با دل بی کس و کارم تا دل ستانم
میروم منزل به منزل رو به سویش
تا ببینم بار دیگر ماه رویش
مکتب و دفتر و منصب و لشکر
در بر دلبر باید رها کرد

**


باید از این تن دل ببرید و
جامه درید و شوری به پا کرد
آه ای تاب و توانم تا کی بی تو بمانم
یا پیغام تو خوانم یا حیران جان فشانم
در بزمت سر به چمانت رقصان نرگس مستت
حیران خرمن مویت سامان ای خوب خوبان
شوری به پا کرد
میروم منزل به منزل رو به سویش
تا ببینم بار دیگر ماه رویش

**


مکتب و دفتر و منصب و لشکر
در بر دلبر باید رها کرد
باید از این تن دل ببرید و
جامه درید و شوری به پا کرد
آه ای تاب و توانم تا کی بی تو بمانم
یا پیغام تو خوانم یا حیران جان فشانم
در بزمت سر به چمانت رقصان نرگس مستت
حیران خرمن مویت سامان ای خوب خوبان
شوری به پا کرد
میروم منزل به منزل رو به سویش

آخرین آثار حامد زمانی