دانلود آهنگ جدید حمید ارور بی معرفت
متن آهنگ بی معرفت
بیمعرفت رفیق نیمه راه
قبل رفتن بنداز یه نیم نگاه
به خاطراتى که باهم داشتیم
شبا قهر فردا صبح آشتى
بیمعرفت رفیق نیمه راه
قبل رفتن بنداز یه نیم نگاه
به خاطراتى که باهم داشتیم
شبا قهر فردا صبح آشتى
بیمعرفت رفیق نیمه راه
کاش از حالم خبر داشتى
بیمعرفت رفیق نیمه راه
خیلى میخوامت خبر داشتى؟!
بیمعرفت رفیق نیمه راه
بیمعرفت.......
بیمعرفت رفیق نیمه راه
انگارى حالت خوش نى
بیمعرفت رفیق نیمه راه
تو منو با این کارت کشتى
الان گرمى نمیفهمى حالت خوش نى
تو منو با این کارت کشتى
بیمعرفت رفیق نیمه راه
میدونستى نفسم بنده به نفست؟!
بیمعرفت رفیق نیمه راه
از خونه نرفته عطر نفست!
بیمعرفت رفیق نیمه راه
بیمعرفت.........
بیمعرفت رفیق نیمه راه
میخواستم آدم شم حوام شى
بیمعرفت رفیق نیمه راه
میشه نمک روى زخم نپاشى؟!
اگه نمیتونى برام مرحم باشى
نمک روى زخم نپاشى!
بیمعرفت رفیق نیمه راه
قبل رفتن بنداز یه نیم نگاه
نکنه توام شدى مثل اطرافیانم
رفیق نما آدم نما

**
هرچند نمونده دیگه رفیق برام
ولى تو بودى بهترین رفیق برام
تو بودى بهترین برام
حالا هم که شدى بیمرام...!
حیف حرفایى که گفتن نداره
ولى باعث میشه که کُفرمُ دراره!
دِلو زدم به دریا مشتمُ به شیشه
اول جوونیمون خشک شدیم همیشه
توى گُذشتَمون گم شدیم همیشه
به هرکى دل باختیم رفت واسه همیشه
کلا زندگیمون ٢حالت داره
یا سردرگُمیم یا گرگُ میشه.....!
بیمعرفت رفیق نیمه راه
کاش از حالم خبر داشتى
بیمعرفت رفیق نیمه راه
خیلى میخوامت خبر داشتى؟!
بیمعرفت رفیق نیمه راه
بیمعرفت.......
بیمعرفت رفیق نیمه راه
انگارى حالت خوش نى
بیمعرفت رفیق نیمه راه
تو منو با این کارت کشتى
الان گرمى نمیفهمى حالت خوش نى
تو منو با این کارت کشتى
بیمعرفت رفیق نیمه راه
میدونستى نفسم بنده به نفست؟!
بیمعرفت رفیق نیمه راه
از خونه نرفته عطر نفست!
بیمعرفت رفیق نیمه راه
بیمعرفت.........
بیمعرفت رفیق نیمه راه
میخواستم آدم شم حوام شى
بیمعرفت رفیق نیمه راه
میشه نمک روى زخم نپاشى؟!
اگه نمیتونى برام مرحم باشى
نمک روى زخم نپاشى!

آخرین آثار حمید ارور