دانلود آهنگ جدید حمید خواجه پاییز

پاییز

متن آهنگ پاییز
در این زندان برای خود هوای دیگری دارم جهان گوبی صفاشو من صفای دیگری دارم

شنیدم ماجرای هر کسی نازم به عشق خود که شیرین تر زهرکس ماجرای دیگری دارم

اگر روزم پریشان شد ،فدای تاری از زلفش که هر شب با خیالش خواب های دیگری دارم

خدای ساده لوحان رانماز و روزه بفریبد ولیکن من برای خود خدای دیگری دارم

خدای ساده لوحان رانماز و روزه بفریبد ولیکن من برای خود خدای دیگری دارم

من این پاییز در زندان به یاد باغ و بستان ها سرود دیگر و شعر و غنای دیگری دارم

هزاران را بهاران در فغان آرد مرا پاییز که هر روز و شبش حال و هوای دیگری دارم

خدای ساده لوحان رانماز و روزه بفریبد ولیکن من برای خود خدای دیگری دارم

خدای ساده لوحان رانماز و روزه بفریبد ولیکن من برای خود خدای دیگری دارم

چرا یا چون نباید گفت گویم هر چه بادا باد که من در کار ها چون و چرای دیگری دارم

ریا و رشوه نفریبد اهورای مرا آری خدای زیرک بی اعتنای دیگری دارم

***

من این پاییز در زندان به یاد باغ و بستان ها سرود دیگر و شعر و غنای دیگری دارم

هزاران را بهاران در فغان آرد مرا پاییز که هر روز و شبش حال و هوای دیگری دارم

خدای ساده لوحان رانماز و روزه بفریبد ولیکن من برای خود خدای دیگری دارم

خدای ساده لوحان رانماز و روزه بفریبد ولیکن من برای خود خدای دیگری دارم

چرا یا چون نباید گفت گویم هر چه بادا باد که من در کار ها چون و چرای دیگری دارم

ریا و رشوه نفریبد اهورای مرا آری خدای زیرک بی اعتنای دیگری دارم

آخرین آثار حمید خواجه