دانلود آهنگ جدید حمیدرضا فخیمی بازیچه
متن آهنگ بازیچه
دو ٣ روزیه بهت حسی ندارم من میخوام برم ترو تنهات بزارم
یه حسی بهم میگه دیگه تمومه عشق من ترو دیگه دوست ندارم
بعد رفتنت منودیوونه کردی حالابرگشتی میگی بد کاری کردی
نه عزیزم من ترودیگه نمیخوام اخه توقلب منوبازیچه کردی
این رفتنواومدنت داره عذابم میده
من ترواصلانمیخوام بسه بزار برودیگه
خاطره هاموبردی به اسمون سپردی
من خیلی تنها موندم منوبه کی سپردی
**
بعدتومن خیلی تنهائی کشیدم من دارم تقاص سادگیمو میدم
ازخدا خواستم کمک کنه تموم شه عذابی که بعدتو من میکشیدم
اما حالا که تو برگشتی دوباره من بهت اجازه ی موندن نمیدم
برو همونجا که بودی سراغ من نیا دیگه
هیچ راه برگشتنی نیست فکرمنونکن دیگه
خداحافظ عزیزمن برو باهمون که بودی
اصرارنکن بیشتر ازاین بسه دیگه بسه دیگه

آخرین آثار حمیدرضا فخیمی