دانلود آهنگ جدید هامون زندون

زندون

متن آهنگ زندون
این زندون هم به سر میاد حاجیت یک روزی در میاد

دنیا وفا نداره وفا به ما نداره دنیا وفا نداره وفا به ما نداره

از خدا ندارم من گله زندونه دنیا مشکله

ای روزگار پر کلک با ما وفا کن داش ممدعلی ناز قدت رقصو به راه کن

از آن روزی که ما را افریدی به غیر از مصیعت چیزی ندیدیم

خداوندا به حق هشت و چهارت زه ما بگذر شتر دیدی ندیدی زه ما بگذر شتر دیدی ندیدی

گرچه زندون مرا کردی گرفتارم چرا چون که من زندونی دست تو ای دنیا شدم

کاره دنیا غم نداره کیف و شادی بهتره تا که چشم و هم بذاری این دو روز هم میگذره

این زندون هم به سر میاد حاجیت یک روزی در میاد دنیا وفا نداره وفا به ما نداره

از خدا ندارم من گله زندونه دنیا مشکله ای روزگار پر کلک با ما وفا کن

داش ممدعلی ناز قدت رقصو به راه کن

***

خداوندا به حق هشت و چهارت زه ما بگذر شتر دیدی ندیدی زه ما بگذر شتر دیدی ندیدی

گرچه زندون مرا کردی گرفتارم چرا چون که من زندونی دست تو ای دنیا شدم

کاره دنیا غم نداره کیف و شادی بهتره تا که چشم و هم بذاری این دو روز هم میگذره

این زندون هم به سر میاد حاجیت یک روزی در میاد دنیا وفا نداره وفا به ما نداره

از خدا ندارم من گله زندونه دنیا مشکله ای روزگار پر کلک با ما وفا کن

داش ممدعلی ناز قدت رقصو به راه کن

آخرین آثار هامون