دانلود آهنگ جدید حسن بحرانی حوا
متن آهنگ حوا
حوا شدی مریم شدی آسیه و هاجر شدی
دختر شدی خواهر شدی همسر شدی مادر شدی
گوهر پاکی توو دلت یه تاج نور رو سرت طاووس آفرینشه حیای توو بال و پرت
آینه حسن خدا آرامش قلب زمین از نور آفریدنت ای ماه خورشید آفرین
حوا شدی مریم شدی آسیه و هاجر شدی دختر شدی خواهر شدی همسر شدی مادر شدی
از چشمای کوچیک و تار پنهونی و بالاتری تو در حجابت باوقار دل خدا رو میبری
الماس آفرینشی محفوظ و نایاب و شریف حیفه که بازیچه شه احساس اون روح لطیف
حوا شدی مریم شدی آسیه و هاجر شدی دختر شدی خواهر شدی همسر شدی مادر شدی
گوهر پاکی توو دلت یه تاج نور رو سرت طاووس آفرینشه حیای توو بال و پرت
آینه حسن خدا آرامش قلب زمین از نور آفریدنت ای ماه خورشید آفرین
حوا شدی مریم شدی آسیه و هاجر شدی دختر شدی خواهر شدی همسر شدی مادر شدی

***

حوا شدی مریم شدی آسیه و هاجر شدی دختر شدی خواهر شدی همسر شدی مادر شدی
گوهر پاکی توو دلت یه تاج نور رو سرت طاووس آفرینشه حیای توو بال و پرت
آینه حسن خدا آرامش قلب زمین از نور آفریدنت ای ماه خورشید آفرین
حوا شدی مریم شدی آسیه و هاجر شدی دختر شدی خواهر شدی همسر شدی مادر شدی

آخرین آثار حسن بحرانی