دانلود آهنگ جدید هژیر مهرافروز اینجا کسیست پنهان

اینجا کسیست پنهان

متن آهنگ اینجا کسیست پنهان
این جا کسی است پنهان دامان من گرفته خود را سپس کشیده پیشان من گرفته
این جا کسی است پنهان چون جان و خوشتر از جان باغی به من نموده ایوان من گرفته
در چشم من نیاید خوبان جمله عالم بنگر خیال خوبش مژگان من گرفته
این جا کسی است پنهان دامان من گرفته خود را سپس کشیده پیشان من گرفته
اینجا کسیست پنهان همچون خیال درده اما غروب رویش ارکان من گرفته
تو تاج ما و آنگه سرهای ما شکسته تو یارو آنگه یاران من گرفته
یاران دل شکسته در صدر دل نشسته مستان و می پرستان میدان من گرفته
این جا کسی است پنهان دامان من گرفته خود را سپس کشیده پیشان من گرفته

***

این جا کسی است پنهان دامان من گرفته خود را سپس کشیده پیشان من گرفته
اینجا کسیست پنهان همچون خیال درده اما غروب رویش ارکان من گرفته
تو تاج ما و آنگه سرهای ما شکسته تو یارو آنگه یاران من گرفته
یاران دل شکسته در صدر دل نشسته مستان و می پرستان میدان من گرفته
این جا کسی است پنهان دامان من گرفته خود را سپس کشیده پیشان من گرفته

آخرین آثار هژیر مهرافروز